Årligt möte för idéburna organisationer kring sociala överenskommelsen

Torsdagen den 22:e januari är det dags för årligt möte! Inbjudna är dels de 47 organisationer som skrivit under både själva överenskommelsen och beslutet om samverkan, dels de organisationer som enbart skrivit under överenskommelsen. Ny Samordningsgrupp ska väljas och verksamhetens inriktning för 2015 ska fastställas. Ladda hem program och dagordning här.

Vi inleder med en inspirerande berättelse. En ny samarbetsform som kallas Idéburet offentligt partnerskap (IOP) har börjat slå rot runt om i landet mellan kommuner/regioner och idéburna organisationer. Kommunalrådet Lars Bryntesson (S) Sigtuna och generalsekreteraren för Sveriges kvinno och tjejjourer (Numera Unizon), Olga Persson, berättar om det nya IOP som de är på väg att utveckla.

Inriktningen på verksamheten 2015 utgår från nationella överenskommelsens tema för året: ”mötesplatser offentligt idéburet” som överenskommelsens kansli berättar mer om.

Valberedningen inbjuder alla organisationer som skrivit under beslutet om samordning att nominera personer till den nya samordningsgruppen. Läs valberedningens brev här.

Vid årliga mötet i januari 2014 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att justera dokumentet ”Beslut om samverkan” som ligger till grund för samarbetet.

Arbetsgruppens förslag hittar du här

Samordningsgruppen har diskuterat arbetsgruppens förslag och anser att delar av det är bra. Men det saknas konkreta förslag när det gäller hur förslag till årliga mötet kan läggas, hur beslut fattas. Och arbetsgruppen föreslår att Samordningsgruppen inte längre ska ha mandat att representera de undertecknande organisationerna i samverkan med regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Detta menar Samordningsgruppen inte låg i arbetsgruppens uppdrag. Därför har Samordningsgruppen valt att lägga fram ett eget förslag och så får årliga mötet bestämma hur det ska bli.

Samordningsgruppens förslag hittar du här.

Anmäl deltagande till årliga mötet, Stockholm, hos Stockholms stadsmissions verksamhet ”Unga station” Fatbursbrunnsgatan 26 (nära Södra station) , kl 13.00-16.00

Samordningsgruppen för  idéburna organisationer inom det sociala området

 

Program årliga mötet

– Inledning
– Idéburet offentligt parterskap, exemplet Sigtuna kommun och kvinnojouren, Lars Bryntesson (S) och Olga Persson Sveriges tjej och kvinnojourers riksförbund/Unizon
– Internationella konferensen, lärdomar
– Kaffe
– Överenskommelsens kansli presenterar nyheter
– Årliga mötets förhandlingar, mötesordf: Ingrid Burman

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Årligt möte för idéburna organisationer kring sociala överenskommelsen

Västerås överenskommelse (LÖK) på remiss

Nu har processen i Västerås kommun kommit så långt att de skickar ut ett förslag till överenskommelse på remiss. De har också ett förslag till handlingsplan kopplat till överenskommelsen. Mer om remissen kan man läsa i följebrevet.

 

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Västerås överenskommelse (LÖK) på remiss

Nio platser med statligt projektstöd för att utveckla lokala överenskommelser

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor har fattat beslut om bidrag till idéburna organisationer på nio platser i landet. Det är platser där det finns organisationer som vill skapa en överenskommelse med sin kommun eller region. Alla har inte skapat hemsida eller annan kommunikationsplattform än, men här är lite kopplingar.

Västerås, länk till kommunen länk till processen länk till processen på FB
Västervik länk till de som fått bidrag
Vilhelmina länk till de som fått stöd
Sundsvall länk till dokument som beskriver de som fått bidrag (s. 22) länk till kommunen
Nordanstig länk till föreningsrådet
Malmö länk till de som fått bidraget
Kristiansstad länk till de som fått bidrag
Gotland länk till info på regionens webbplats om processen
Västerbotten/Norrbotten länk som beskriver de som sökt

Publicerat i Hem, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nio platser med statligt projektstöd för att utveckla lokala överenskommelser

Öppet möte 13/5 Dan Eriksson och Oppositionen

Tisdagen den 13:e maj arrangerar de idéburna organisationernas samordningsgrupp öppet möte i Bullkyrkan, Stortorget 5, Stockholm. Till mötet kommer dels utredaren Dan Ericsson för att berätta om utredningen ”Ett stärkt och självständigt civilsamhälle” men också representanter för den politiska oppositionen i riksdagen, Mats Pertoft (Mp) och förhoppningsvis Carin Jämtin (S).

Till anmälan

Här är programmet

13.00 -13.10    Välkommen, och presentation av dagen
Kerstin Eriksson, ordförande Samordningsgruppen

13.10 -14.00     Den nya utredningen ”Ett stärkt och självständigt civilsamhälle”
Utredaren Dan Ericsson  presenterar sitt uppdrag, därefter gemensamt samtal.

14.00-14-20 Fika

14.20-14.40 Arbetet med dokumentet ”Beslut om samverkan”
Örjan Brinkman, Lars Pettersson, Göran Pettersson, Olga Persson, Eva Nordström

14.40-15.15 Oppositionens syn på överenskommelsen
Mats Pertoft (Mp) och Carin Jämtin (S) (TBC)

15.15-15.50 Förslag till sex nya åtaganden
Ludvig Sandberg presenterar de sex förslagen från Forum till mötet.  Samtal.

Ludvigs bilder

Publicerat i Hem, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Öppet möte 13/5 Dan Eriksson och Oppositionen

Nya pengar för lokala processer

Nu har Ungdomsstyrelsen utlyst pengar till stöd för lokala/regionala processer som ska leda till överenskommelser. Ansökan ska komma från en idéburen organisation men måste ha stöd från en kommun/region som skriver att de har bestämt sig för att arbeta för att åstadkomma en överenskommelse.

Det kan handla om nystart eller vidareutveckling av pågående process. Det kan röra sig om allt från lokalkostnader till ersättning till processledare.

En bra start kan vara att bjuda in någon som är aktiv i den nationella överenskommelsen. Också för det finns det avsatta medel. Dvs det kostar inget att få en person som berättar om den nationella överenskommelsen, om andra lokala processer. Här finns en länk till att begära sådant stöd.

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Nya pengar för lokala processer

Protokoll från Årliga mötet 2014

Här är protokollet från årliga mötet 23/1 då de idéburna organisationerna på det sociala området samlades för att fokusera arbetet under det kommande året och välja nya representanter till Samordningsgruppen som företräder organisationerna i det löpande arbetet tillsammans med regeringen och Sveriges kommuner och landsting.

Nya i Samordningsgruppen är Inger Forsgren RFHL, Gunnar Hedberg Anhörigas riksförbund, och Janna Olzon Coompanion Sverige. Årliga mötet tackade också Claes Becklin Folkbildningsförbundet och Lars Berge Kleber Handikappförbunden för den tid och engagemang de lagt ner under den gångna perioden, när de nu inte stod till förfogande för omval.

Årliga mötet inrättade en arbetsgrupp för att modernisera det dokument som ligger till grund för samverkan, öppna upp formerna samt tydliggöra beslutsprocedurer. Lars Pettersson Famna och Örjan Brinkman Sveriges konsumenter anmälde intresse på mötet. Fler kan anmäla sig fram till 28/2. Skicka till Kerstin Eriksson.

Årliga mötet diskuterade också Samordningsgruppens sex punkter där överenskommelsen behöver revideras. I grupper diskuterades punkterna, vissa prioriteringar gjordes. Resultatet av diskussionerna återges i korta skisser. Samordningsgruppen tar med sig detta i det kommande arbetet.

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Protokoll från Årliga mötet 2014

Öppet möte 13:e maj

Samordningsgruppen för de 47 organisationer som skrivit under beslutet om samverkan bjuder in till sk öppet möte den 13 maj. Det öppna mötet är till för att skapa dialog mellan alla de 73 organisationer som skrivit under den sociala överenskommelsen (och alla andra organisationer som kan tänka sig att göra det).

Vid öppna mötet den 13:e maj kommer ett förslag om att förbättra konsultationsformerna mellan regeringen och idéburna organisationer att diskuteras. När överenskommelsen skapades för fem år sedan skrevs principen om dialog in. Den säger:

”- Alla människor är beroende av offentliga beslut och insatser. Ur ett rättighetsperspektiv är det viktigt att de som berörs av offentliga beslut själva eller genom sina intresseorganisationer kan hävda sina rättigheter samt intressen, t.ex. krav på tillgänglighet, som bidrar till ett samhälle där alla är delaktiga .
− De idéburna organisationerna bidrar till att öka det demokratiska deltagandet och det folkliga inflytandet. Relationen mellan regeringen och de idéburna organisationerna ska präglas av ansvar och ömsesidighet, utgå från bådas förutsättningar och tillvarata bådas perspektiv och kompetens. För att ge bra förutsättningar för detta stöd till demokratin, bör formerna vara öppna, återkommande och präglas av ett inkluderande förhållnings- och arbetssätt.
− Dialog mellan regeringen och de idéburna organisationerna syftar till att bredda och för-djupa beslutsunderlag och till att skapa förståelse och förtroende för varandra.
− Dialogen som form och relationen mellan parterna behöver anpassas till de lokala och regionala förutsättningar som råder. Principerna i denna nationella överenskommelse är en viktig utgångspunkt för relationerna på samtliga nivåer.”

Samordningsgruppen menar att det inte skett systematiska förbättringar av hur konsultationsarbetet genomförs under de år som gått sedan överenskommelsen undertecknades. Vi har påtalat brister i konkreta fall för att få igång ett lärande och en förbättring men ännu inte fått konstruktiv respons.

Därför anser vi att det nu är dags att lyfta diskussionen direkt med politiken. Samordningsgruppen har lagt fram sex förslag till förändringar som vi menar är nödvändiga för att skapa positiv förändring.

En av våra undertecknande organisationer, Forum, har nu lagt fram ett förslag som handlar om vilka delar av konsultationsarbetet som skulle kunna förbättras.

På det öppna mötet hoppas vi kunna diskutera förslaget och enas om hur vi ska driva arbetet framåt.

Anmäl deltagande här

Ange antal personer du vill anmäla här

Publicerat i Hem, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Öppet möte 13:e maj

Årligt möte 2014, 23/1

Under 2013 har en uppföljning av arbetet de fem (2009-13) gångna åren genomförts. Gemensamma arbetsgruppen (de tre parternas gemensamma styrgrupp) beställde en rapport där uppföljningen beskrivs. Den är inte offentlig än, men de sammanfattade resultaten återgavs på konferensen den fjärde december. Slutsatserna av den uppföljningen är upp till alla parter att dra.

Samordningsgruppen för de idéburna organisationerna har under året reflekterat över vad som är bra och vad som behöver ändras i överenskommelsens arbete, bland annat genom en undersökning riktad till organisationerna. Med stöd från de organisationer som skrivit under beslutet om samverkan, baserat på egna erfarenheter av samverkan i Gemensamma arbetsgruppen och utifrån de resultat som kunnat skönjas i uppföljningen, har Samordningsgruppen beslutat sig för att rekommendera sex punkter till förändring (närmare koppling till de folkvalda, närmare koppling till konkret politik, att släppa avgränsningen i statsbudgeten, att vidga perspektivet från ”utförare/leverantör”).

Det årliga mötet handlar först och främst om hur vi kan agera för att förverkliga dessa sex punkter. Ett val av ny Samordningsgrupp ska också genomföras. Mötet hålls hos Röda Korset, Hornsgatan 54, kl. 13.00-16.00. Representanter för organisationer som skrivit under beslutet om samverkan är välkomna att anmäla sig här.

Den som vill föreslå kandidater till Samordningsgruppen kan kontakta valberedningen. Läs mer här från valberedningen.

Här finns inbjudanårligt2014, för vidare spridning.

Förslag om inriktning på verksamhet kan skickas till kerstin.eriksson@famna.org

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Årligt möte 2014, 23/1

Samordningsgruppens förslag till revidering av överenskommelsen

Det har nu gått fem år sedan den nationella överenskommelsen på det sociala området undertecknades. Samordningsgruppen som företräder de organisationer som undertecknat överenskommelsen, har nu färdigställt sina förslag till revideringar av överenskommelsen. Förslaget bygger på de samlade erfarenheterna under fem år samt på den enkät som gjorts under året.Vi menar exempelvis att begränsningen som finns i överenskommelsen, att den gäller utgiftsområdena 9-12 i statsbudgeten bör lämnas.

Det finns flera saker i arbetet i och omkring överenskommelsen som är bra och verkligen är värda att bygga vidare på. Det kanske tydligaste tecknet på att det är så är den mycket starka ökningen av intresset hos regioner/landsting och kommuner och de organisationer som samverkar med dem som Sveriges Kommuner och Landsting har funnit i sin undersökning under detta år. Men det finns också tecken i den undersökning vi från Samordningsgruppen gjort. Många organisationer anser att överenskommelsen, trots en del tillkortakommanden, är positiv och värd att bygga vidare på.

Vid den årliga uppföljningskonferensen den 4/12 i Stockholm kommer de undersökningar som de tre parterna gjort att redovisas i en sammanställd rapport. Den rapporten tillsammans med Samordningsgruppens förslag till revideringar och eventuellt andra saker som de andra två parterna tar upp, blir underlaget för den debatt som kommer att hållas.

Från Samordningsgruppen hoppas vi att konferensen blir ett tillfälle där vi tar fasta på det som är bra men också att vi arbetar för de förändringar som kan behövas. Vi inspireras här av överenskommelsens egna formuleringar:

”Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen ska ske kontinuerligt när det gäller åtaganden, åtgärder och resurser till den ideella sektorn. Principerna ska följas upp vart fem-te år. Andra länders liknande arbete inom den ideella sektorn ska också följas.Målet är att överenskommelsen ska vara ett levande dokument som på ett inspirerande sätt bidrar till att ta tillvara sektorns kompetens och värde och utvecklar förutsättningarna för de idéburna organisationernas möjligheter att verka.”

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Samordningsgruppens förslag till revidering av överenskommelsen

Extra årligt möte – mandat för förändring

Nu på måndag, 20/5, kl. 13-16 på Bullkyrkan Stortorget 3, Stockholm, håller idéburna organisationer med social inriktning ett extra årligt möte. Med anledning av det pågående året då överenskommelsen på det sociala området ska följas upp, efterfrågar nu samordningsgruppen ett tydligare förändringsmandat från de organisationer som skrivit under.

Samordningsgruppen har skickat ut en enkät till 113 organisationer (främst riksorganisationer) som varit med i processen kring att ta fram överenskommelsen. Den bild som framträder i svaren är att vissa förbättringar av förutsättningarna för att driva idéburna organisationer med social inriktning, men att det fortfarande återstår för många problem. Det måste till mer verkstad, mer konkreta förbättringar.Fortfarande efter fem år är det exempelvis många myndigheter som inte känner till överenskommelsen och följdaktligen inte kan arbeta efter den.

Det måste skapas en bättre koppling till konkreta sakfrågor som möjliggör för organisationerna att göra mer, som ger dem tillträde till finansiering, möjlighet att påverka den politiska utvecklingen. För att ta tydliga steg i den riktningen har Samordningsgruppen föreslagit ett antal saker man vill arbeta för, inom ramen för överenskommelsen. Mötet den 20/5 handlar om att skapa ett tydligt förändringsmandat för Samordningsgruppen.

Här kan du anmäla dig till mötet.

Publicerat i Hem, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Extra årligt möte – mandat för förändring