Årliga mötet 2015

Den 22/1 samlades de organisationer som skrivit under beslutet om samverkan, kring den nationella Överenskommelsen på det sociala området. Lyckligtvis var intresset ganska stort så mötet flyttade till större lokaler hos Sensus Stockholm. Tack till dem för hjälp med lokalen!

Mötet inleddes med en berättelse om samverkansformen Idéburet Offentligt partnerskap (IOP). Det var kommunalrådet i Sigtuna Lars Bryntesson (S) och generalsekreteraren för Unizon (tidigare Riksförbundet Sveriges kvinno och tjejjourer) Olga Persson som berättade om varför de har bestämt sig för att utveckla ett IOP. Den gemensamma tråden var att skapa bra förutsättningar för den ideella verksamheten att fortsätta vara ideell och självständig men samtidigt att de skulle kunna stödja kvinnor och deras barn på ett bra sätt.

Därefter fattades beslut om den fortsatta inriktningen av verksamheten. De två förslagen som stod mot varandra var, antingen ett regionalt/lokalt fokus eller ett fortsatt arbete också på den nationella nivån. Efter sedvanlig debatt gick mötet till beslut och bestämde att arbetet på den nationella nivån ska fortgå. Arbetet med att stötta regionalt/lokalt fortsätter alltså också. Som en del av detta beslut finns också ett uppdrag till Samordningsgruppen att förtydliga innehållet och avgränsningarna för sin representation. Samordningsgruppen ska inte vara en allmän påverkansgrupp inom socialpolitiken utan fokusera överenskommelsen.

Nästa punkt handlade om de sex förslag till förnyelse av Överenskommelsen som Samordningsgruppen föreslog och fick stöd av årliga mötet 2014. Samordningsgruppen anser att dessa sex punkter fortfarande är aktuella och ville be om förnyat mandat. Mötet beslutade om ett nytt mandat men gjorde ett förtydligande, gällande punkten om Överenskommelsens avgränsning till utgiftsområdena 9-12 i statsbudgeten. Beslutet blev att texten ska lyda: ”Överenskommelsen ska inte vara avgränsad till utgiftsområden i statsbudgeten utan gälla alla de sociala verksamheter som staten ansvarar för”.

Sist men inte minst fattades beslut om en ny Samordningsgrupp. Fem personer kunde utses: Lotta Johansson (ordförande), Hannah Kroksson, Truls Neubeck, Victoria Engman-Broadly och Ludvig Sandberg. Därutöver bestämdes att samordningsgruppen får förtroendet att välja in nya ledamöter om dessa nomineras av undertecknande organisationer. Det betyder att alla undertecknande organisationer an nominera till Samordningsgruppens vakanta platser (max fyra personer ytterligare) till valberedningens sammankallande David Sundén. Övriga i valberedningen är Ann Wedin, Pia Söderberg, Kerstin Eriksson.

Protokoll från mötet

Med vänlig hälsning

Samordningsgruppen 2015