Åtaganden

I den nationella överenskommelsen på det sociala området anges åtgärder som de idéburna organisationer som skrivit under och anslutit sig, åtagit sig att medverka till. De är organiserade under de sex principerna i överenskommelsen. Dessa åtaganden gäller alltså både de organisationer som skrivit under överenskommelsen och Samordningsgruppen som gemensam representant.

Principen om självständighet och oberoende

Att

− informera och utbilda samhället om betydelsen av en stark idéburen sektor, självständig, granskande, opinionsbildande, intresseföreträdande och tjänsteproducerande.

− öka samverkan mellan idéburna organisationer verksamma inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

− återkommande diskutera hur man förvaltar och utvecklar sin idé och vad det betyder för utvecklingen av verksamhet och samhälle.

Principen om dialog

Att

− söka utveckla effektiva samverkansformer lokalt och regionalt.

− söka utveckla en samsyn när det gäller begreppen inom den idéburna sektorn.

Principen om kvalitet

Att

− utveckla metoder för att mäta kvalitet och resultat som återspeglar de idéburna organisationernas roll, särart och mervärde.

− verka för FoU-insatser med inriktning mot idéburna organisationer inom vård och omsorg.

Principen om långsiktighet

Att

− ta initiativ till ett gemensamt arbete mellan staten, idéburna organisationer och Sveriges Kommuner och Landsting, med uppgift att följa överenskommelsens genomförande, medverka till utvärdering och fortsatt utveckling, samt i övrigt etablera tidiga konsultationer i frågor av gemensamt intresse.

− ta initiativ att tillsammans med kommun- och landstingsvärlden (Sveriges Kommuner och Landsting) upprätta ett gemensamt arbete för att stödja utvecklingen av överenskommelser mellan det offentliga och de idéburna organisationerna på lokal nivå.

− planering och arbete sker med hållbar utveckling som grund.

Principen om öppenhet och insyn

Att

− aktivt kommunicera sin och den idéburna sektorns verksamhet och därigenom uppmuntra till ökat ideellt engagemang.

− värna rätten att lyfta fram kritik även i avtalsreglerade relationer mellan offentligt och idéburna organisationer.

Principen om mångfald

Att

− våga ta strid om mångfaldens gränser, t.ex. när antidemokratiska organisationer eller främlingsfientliga rörelser skapas eller när dessa syns i den egna organisationen.

− verka för social- och näringspolitiska villkor för att etablera, utveckla och driva idéburen vård och omsorg.

− stimulera till mångfald inom den idéburna sektorn.

De idéburna organisationernas åtgärder (tänkta att vara ytterligare något mer konkreta än åtagandena):

Självständighet och oberoende

Att

− få ökad förståelse för betydelsen av de lokala idéburna organisationerna och dess uppgift för demokratiska värden som granskare, företrädare, opinionsbildare och producent av sociala tjänster.

− definiera villkoren för de frivilliginsatser vilka ligger nära eller inom det offentliga uppdraget.

Dialog

Att

− beskriva sambandet mellan lokal, regional, nationell och EU-nivå.

− i samverkan följa och utveckla överenskommelsen innebörd och att med bland annat lokala regionala seminarier stimulera till lokala/regionala överenskommelser.

Öppenhet och insyn

Att

− inom ramen för lokala överenskommelser säkerställa att brukares och frivilligas integritet respekteras.