Uppföljning av överenskommelsen

Följande är ett utdrag från regleringsbrevet för 2014 till Ungdomsstyrelsen, där regeringen beskriver satsningar för att den sociala överenskommelsen ska kunna följas upp och utvecklas.

”Uppföljning av överenskommelsen med det civila samhällets organisationer
inom det sociala området

Ungdomsstyrelsen ska utbetala medel för genomförande av en
uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna
organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) med högst 3 900 000 kronor.

Uppföljningen ska fortsättningsvis genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges
i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF).
Uppdraget ändras på så sätt att följande två punkter läggs till riktlinjerna
för uppföljningen av överenskommelsen inom det sociala området;
ansvara för att erbjuda mötesplats för kunskapsförmedling och
erfarenhetsutbyte mellan idéburna organisationer och offentliga
företrädare inom det sociala området; samla kunskap om lokala
överenskommelser och processer som har ett syfte att utveckla
relationen mellan idéburna organisationer och det offentliga lokalt.

Ungdomsstyrelsen ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska
gälla för utbetalning och redovisning av medlen. Av de totala medlen
ska 2 600 000 kronor belasta utgiftsområde 17 anslaget 13:6 Insatser för
den ideella sektorn, anslagsposten 5 Uppföljning av överenskommelser
med det civila samhällets organisationer. Av de totala medlen ska
650 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18
God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition
ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1
december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till
Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en
ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och
redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende
Ungdomsstyrelsen. Av de totala medlen ska 650 000 kronor belasta
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7
Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga
utvecklingsmedel. Medel utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014.
Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet
senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk
redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning
ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende
Ungdomsstyrelsen.”

Nytt för i år är att regeringen anslår medel för lokala processer

”Fördelning av medel till lokala överenskommelser
Ungdomsstyrelsen ska fördela bidrag till idéburna organisationer med
lokal förankring som tillsammans med kommuner, landsting eller
regioner ska stimulera framväxten av lokala och regionala
överenskommelser med utgångspunkt i överenskommelsen inom det
sociala området. Målet är att stärka idéburna organisationers
självständiga roll som röstbärare och öka mångfalden av utförare av
tjänster inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Bidraget ska stödja
lokala initiativ där parterna vill påbörja en dialog eller förstärka en redan
påbörjad dialog i detta syfte.

Ungdomsstyrelsen ska ta fram kriterier för
fördelning av medlen. För uppdragets genomförande får Ungdomsstyrelsen
använda 2 700 000 kronor. Av dessa medel får
högst 270 000 kronor användas för myndighetens administrativa
kostnader. Av de totala medlen ska 1 000 000 kronor belasta
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6
Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.
Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte
har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars
2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till
Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till
regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen. Av de
totala medlen ska 1 000 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt
arbete m.m., anslagspost 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen utbetalas
engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen
ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats
ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma
tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.
Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret
2014 avseende Ungdomsstyrelsen. Av de totala medlen
ska 700 000 kronor belasta utgiftsområde 17,
anslaget 13:6, anslagspost 5 Uppföljning av överenskommelser med det
civila samhällets organisationer. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till
Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015.”

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.