Samråd om 76 miljoner…eller mer?

Nu pågår ett samråd mellan organisationer och socialdepartementet om hur och med vilka mål staten årligen fördelar c:a 76 miljoner kronor inom det sociala området. Det görs inom ramen för den sk. Samordningsgruppen som är kopplad till den nationella överenskommelsen på det sociala området.  

Frågorna handlar bland annat om vad som skall mätas i uppföljningen av bidraget, hur det skall mätas, varför bidraget är riktat mot just de tre områdena alkohol-narkotika, våldsutsatta kvinnor och utsatta barn och deras familjer och hur man skall se på att staten bedömer organisationernas röstfunktion vilket sker idag. Sist men inte minst handlar det om hur mycket staten prioriterar det sociala arbetet jämfört med annat arbete som civilsamhällets organisationer gör och vad det betyder för summan som fördelas.

Historik:
1998 samlades tidigare bidragsformer till bland annat alkohol och narkotika-arbete i en förordning: 1998:1814  bidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Tre områden fokuserades i förordningen: 1. alkohol och narkotika, 2. utsatta barn och deras familjer, samt 3 våld mot kvinnor.

I den folkhälsoproposition som beslutades av riksdagen 2008 fanns ett stycke som uttalade ett behov av att bredda synen i förordningen och rikta den mer mot ett tvärsektoriellt perspektiv.

Regeringskansliet gav i januari 1999 Statskontoret i uppdrag att ”se över de förutsättningar som ges och villkor som ställs i förordningen”. I juli 2009 lämnades rapporten till regeringen.

Efter detta har det inte synts eller hörts så mycket utanför socialdepartementets väggar om förändringen av förordningen.

På våren 2010 beslutade sig Forum för Frivilligt Socialt Arbete för att skicka en begäran om samråd kring arbetet med att förändra förordningen. Regeringskansliet biföll denna begäran och riktade sig då till Samordningsgruppen.

Ett brev skickades ut till Samordningsgruppens organisationer samt till den arbetsgrupp som stödde Socialstyrelsen i framtagandet av en ny ansökningshandling (ett arbete som pågår parallellt med förändringen av förordningen).

Röda Korset, RFHL, FAMNA och Forum lämnade skriftliga synpunkter (se nedan).

Den 8 september hölls ett samrådsmöte mellan några tjänstemän på socialdepartementet och företrädare för de organisationer som hade anmält intresse. En dokumentation från detta möte finns här.

Organisationerna efterfrågade en fortsatt dialog och det har regeringskansliet utlovat. Departementet kommer att författa ett papper som grund för ett kommande möte.

Samordningsgruppen kommer att skicka ut en allmän och helt öppen inbjudan till ett förberedande möte där organisationer som är intresserade kan medverka. Syftet med det mötet blir att söka gemensamma ståndpunkter i centrala frågor som sedan kan lyftas i samrådet med departementet och i förlängningen med politiska företrädare.

Nedan kan alla som är intresserade av samrådet se alla relevanta dokument och följa vad som sker.

Propositionen om folkhälsopolitiken från 2008 – som var starten för regeringskansliets uppdrag att förändra förordningen. Se s. 43.

Nu gällande förordning – inom vilken c:a 76 miljoner kr fördelas årligen av Socialstyrelsen

Statskontorets rapport 2009:16  ”Bidrag till ideella organisationer på det
sociala området”

Socialstyrelsens uppföljningsrapport till regeringen för användningen av bidraget för året 2009.

Synpunkter till bidragssamråd – Svenska Röda Korset (3)

Synpunkter statsbidrag RFHL

Synpunkt från Famna ang

Synpunkter inför samrådet om förändringen av förordningenForum

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.