Protokoll från årligt möte

Protokoll Årligt möte

Datum:        17 februari kl 13.00–17.00
Plats:           Hörsalen, Röda korset, Hornsgatan 54, Stockholm
årligt möte 2010

Protokoll
Årligt möte
Datum: 17 februari kl 13.00–17.00
Plats: Hörsalen, Röda korset, Hornsgatan 54, Stockholm

§1                        Mötets öppnande
Göran Pettersson gick igenom dagordningen och förklarade att den förändrats något innan efter första kallelsen då valberedningen inte kunde vara med under mötets avslutande del.

§2                        Verksamhetsberättelse
Göran gick igenom verksamhetsberättelsen, där samordningsgruppen sedan den valdes den 15 juni haft sex sammanträden, varit aktiva i den årliga uppföljningskonferensen, samt utsett ledamöter till och deltagit i sex möten för den gemensamma arbetsgruppen. Mer information om arbetet i den gemensamma arbetsgruppen finns på www.overenskommelsen.se

Under hösten har man satt upp en enkel hemsida på www.ideburna.se, där alla dokument finns publicerade.

Fyra projekt för att följa upp överenskommelsen har inletts. Dessa är

 • Det offentlignära frivilliga arbetet. Leds av Forum för frivilligt socialt arbete
 • Idéburen kvalitet. Leds av Famna
 • Näringspolitik. Leds av Arbetsgivarorganisationen KFO
 • Lokala och regionala överenskommelser. Leds av stiftelsen Cesam

Utöver dessa projekt har det planerats för ytterligare ett projekt som skall studera överenskommelsen ur ett brukarrättighetsperspektiv. Detta arbete leds av Handikapporganisationernas samordningsorgan.

Till detta arbete, med samordningsgruppen, administration, marknadsföring och projektarbete finns det inga resurser avsatta, och det är i ljuset av detta arbetet skall bedömas. Första halvåret har ägnat åt konstituera samordningsgruppens arbete och hitta arbetsformer för att använda begränsade resurser.

Anita Fink-Knudsen presenterade huvuddragen bakom beslut om samverkan. Det är öppet att ansluta sig när man vill, genom att fylla i ett formulär på hemsidan. Samverkan är relativt formlös, tanken var att man inte skulle bilda en ny organisation som innebär ekonomiska eller andra dylika åtaganden. Av detta följer att vi inte har stadgar eller formella strukturer för hur arbetet skall gå till. Exempelvis finns ingen valberedning stadgad.

Mötet beslutade

att att notera informationen

§3                        Val

Ulf Svahn presenterade valberedningens förslag till ny samordningsgrupp:

Ordförande

 • Göran Pettersson, Forum för frivilligt socialt arbete

Ledamöter

 • Anita Fink Knudsen, Arbetsgivarföreningen KFO
 • Lars Pettersson, Famna
 • Örjan Brinkman, Handikapporganisationernas samordningsorgan
 • Katarina Björkgren, Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund
 • Lotta Johansson, Hela Sverige skall leva
 • Ola Bixo, Studiefrämjandet Stockholm

Valberedningen har bestått av Ulf Svahn, Arbetsgivarföreningen KFO, Per Eckerdal, Bräcke diakoni samt Anna Carlstedt, IOGT-NTO

Mötet ställde frågan om hur närvaron varit under mötena.

Göran svarade att i huvudsak har alla varit med, men att under den senare delen har några personer inte deltagit i samordningsgruppens möten. I den gemensamma arbetsgruppen skall fyra personer delta från samordningsgruppen, och det kan alternera mellan ledamöterna.

Anita frågade på grund av att det saknas stadgestöd samt andra tillfrågade personer, om valberedningen kan tänka sig att ställa upp för omval. Hon lade till att till nästa år borde en sådan skrivning läggas till beslutet.

Ulf svarade att man är beredda att väljas om.

Mötet beslutade

att till ordförande välja Göran Pettersson

att till ledamöter välja Anita Fink Knudsen, Lars Pettersson, Örjan Brinkman, Katarina Björkgren, Lotta Johansson, Ola Bixo, Studiefrämjandet Stockholm

att till valberedning välja Ulf Svahn, Per Eckerdal samt Anna Carlstedt

att samordningsgruppen får i uppdrag att se över underlagstexten i beslut om samverkan så att en valberedningsfunktion finns med.

§4                        Presentation om lokala överenskommelser

Ludvig Sandberg, Hans Andersson och Lotta Johansson presenterade arbetet med lokala överenskommelser i Botkyrka, Örebro och Värmdö. Efteråt fick närvande ge synpunkter på vad som krävs för en god lokal överenskommelseprocess. Följande är vad man enades om

 • Politisk vilja i kommunstyrelsen
 • Garanterat partnerskap
 • Tillit/högt i tak
 • Tydlig ram
 • Tydlig processledning
 • Mandat för ledning och deltagande
 • Alla organisationer bjuds in

Mötet beslutade

att arbeta vidare efter dessa riktlinjer

§5                        Fokus för framtiden

Närvarande fick ge förslag på vad samordningsgruppen skall arbeta vidare med och kom fram till följande resultat:

 • Enkel och lättfattad information om vad som uppnåtts effektmässigt i den nationella processen för att inspirera till deltagande i lokala överenskommelseprocesser. En del av detta finns i redan i överenskommelsekansliets uppdrag och redovisas på deras hemsida. Göran Pettersson tar denna fråga med sig till den gemensamma arbetsgruppen.
 • Att arbeta vidare med spretigheten för att synliggöra vårt arbete. Arbetet med detta har precis inletts och är kanske därför inte så viktigt. Samordningsgruppen måste kommunicera projekten och därmed öka intresset, men man måste komma ihåg att inga resurser finns till administration av detta.
 • En uppföljningsfunktion för att kunna övervaka alla överenskommelser och för att kunna arbeta med att följa upp överenskommelser hos alla tre parter för att kunna utvärdera och se dess effekter. Överenskommelsen måste hela tiden finnas med i vårt arbete, och vi måste se till att det finns med i rikspolitikens processer. Vi måste hela tiden använda överenskommelsen i vårt påverkansarbete för att sätta dagordningen, exempelvis genom att konsekvent hänvisa till överenskommelsen och påverka regeringen att följa sina egna skrivningar.
 • Ökat fokus på kommunikation, där alla ingående organisationer uppmanas att sprida informationen på bland annat sina hemsidor.

Mötet beslutade

att arbeta vidare efter dessa riktlinjer

§5                        Mötets avslutning

Göran Pettersson avslutade mötet.

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.