Inbjudan till seminarium om det offentlignära frivilliga arbetet

Datum: 2:a februari 2010
Tid: 09.30 – 12.00
Plats: Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1
Anmälan till andreas.ericsson@socialforum.se senast den 29:e januari 2010
Ladda ner inbjudan här(pdf)

Det frivilliga arbetet är stabilt och mycket starkt i Sverige. Men en intressant förändring har påvisats i den senaste befolkningsundersökningen, nämligen att andelen personer som säger sig göra en direkt social insats ökar. Det vill säga färre gör styrelseuppdrag och fler gör direkt socialt arbete. Har det ett samband med att fler än tidigare arbetar frivilligt nära det offentliga uppdraget?

På uppdrag av Samarbetsgruppen och inom ramen för de idéburna organisationernas åtaganden i den nationella överenskommelsen inbjuder Forum för Frivilligt Socialt Arbete till ett förberedande seminarium om överenskommelsen och det offentlignära frivilligarbetet. Seminariet skall lägga grunden för ett utvecklingsprojekt, med två delar:

  1. beskriva de faktorer som starkast påverkar det socialt inriktade frivilligarbetet som utförs inom eller nära det offentliga välfärdsuppdraget, för att ge överenskommelsens uppföljningsmekanism ett faktabaserat och forskningsanknutet underlag för diskussion och reflektion.
  2. skapa ett faktabaserat och forskningsanknutet underlag för diskussion och reflektion till den nationella överenskommelsens uppföljningsarbete när det gäller frågan om vem/vilka som organiserar och bör organisera det socialt inriktade frivilligarbetet.

 

Upplägg av arbetet i projektet

  • Inledande öppet seminarium där sammanhanget för uppdraget från Samarbetsgruppen beskrivs, där uppdragets två delar diskuteras och där början till en arbetsgrupp etableras
  • Arbetsseminarium 1: projektets uppläggning, mål, metoder, tidsramar och ekonomi bestäms. (projektet består av nyckelpersoner kring uppdraget, från organisationer som skrivit under överenskommelsen)
  • -Projektet leds av Forum för Frivilligt Socialt Arbete och Ludvig Sandberg är samordnare.

 

Nyckelsammanhang kring uppdraget

I ett växande antal kommuner samt i några landsting och regioner pågår processer för att utveckla lokala överenskommelser. I dessa lokala överenskommelser är förhållningssättet till det offentlignära frivilligarbetet en viktig fråga.

Många s.a.s. ordinarie frivilligorganisationer har nu eller planerar för frivilliguppdrag som utförs nära det offentliga. Det gäller många intressefält; barn och unga, äldre, människor i socialt utsatta situationer etcetera.

Det pågår just nu etablering av ideella utvecklingscentra på ett antal orter i landet, bla. Malmö, Uppsala, Örebro. Och intresse för att bilda sådana centra finns från fler håll. Dessa centra etableras i skärningen mellan den kommunala och den idéburna intressesfären.

I ett växande antal kommuner etableras frivilligcentraler (minst 558 sådana centraler finns nu enligt Frivilligcentralerna.se/Forums undersökning) och även dessa frivilligcentraler verkar i gränslandet mellan kommunerna och de s.a.s. ordinarie frivilligorganisationerna.

Forskningen visar att antalet personer som gör ideella uppdrag inom en offentlig organisation ökar. En stor andel av denna kategori frivilligarbete består av det som ibland kallas frivilligt samhällsarbete; kontaktpersoner/-familjer inom socialtjänsten, kontaktpersoner/stödfamiljer inom omsorgen, lekmannaövervakare inom kriminalvården, gode män/ förvaltare inom överförmyndarverksamheten, stödpersoner inom tvångspsykiatrin samt besökare inom häkte, anstalt och ungdomshem.

En trend som vi kunnat observera är att företag som bedriver uppdragsverksamhet inom sjukvård och omsorg baserat på offentlig finansiering, visar intresse för att rekrytera och organisera frivilligt arbete.

Förhållningssättet till det offentlignära frivilligarbetet kommer att vara en viktig aspekt i de sammanhang som nämnts ovan. Därför kommer representanter från dessa att särskilt inbjudas till projektet.

 

Bakgrund om uppdraget ”offentlignära frivilligarbete”

Det socialt inriktade frivilliga arbetet i alla dess former ges en ökande betydelse i vårt samhälle. Detta innebär att förändringstrycket på det frivilliga arbetet ökar. Det kan vara både på gott och ont. Att kunna urskilja vad som är på gott och vad som är på ont är ett viktigt uppdrag för uppföljningsarbetet till den nationella överenskommelsen.
Två huvudsakliga områden för analys och reflektion kan vara viktiga för att på ett rimligt sätt förstå utvecklingen:

1. Frågan om vem/vilka som organiserar det frivilliga arbetet; offentligt, idéburet eller både och?

2. Vad det betyder att det socialt inriktade frivilligarbetet utförs inom eller nära det offentliga välfärdsuppdraget?

 

Vem som organiserar

Det frivilliga arbetet har i Sverige traditionellt organiserats av idéburna organisationer och det har gällt i stort sett alla områden från idrott, kultur till det sociala arbetet. På senare år har vi dock kunnat observera ett växande intresse från offentliga organisationer, att självständigt organisera socialt inriktat frivilligarbete. Det visar sig dels i de många blandformer där kommuner stödjer frivilligarbete, frivilligcentraler, anhörigstödscentraler etc, dels i att kommunala och i några fall statliga verksamheter självständigt rekryterar frivilliga.

Är det likgiltigt vem som organiserar det frivilliga arbetet? För samhället som helhet? För den som arbetar frivilligt? För den som tar emot stöd av en frivilligarbetare? För de offentliga organisationerna? För de idéburna organisationerna?

I överenskommelsen beskrivs den offentliga organiseringen av frivilligt arbete som ett problem. Forum för Frivilligt Socialt Arbete har antagit en policy som säger att det frivilliga arbetet huvudsakligen bör organiseras av idéburna organisationer, men att det finns sammanhang där det kan vara naturligt att stat, kommuner organiserar.

 

Närheten till det offentliga uppdraget

Frivilligt arbete som utförs i nära anslutning till det offentliga välfärdsuppdraget präglas av denna närhet. Vad betyder det för brukaren, för volontären och för de idéburna organisationerna?

De metoder för uppföljning/utvärdering av socialt arbete som används generellt används nu i allt högre utsträckning för det sociala frivilligarbetet.

För mer information om arbetet, kontakta ludvig.sandberg#socialforum.se

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.